Kvalitetspolicy

Det är Din Byggare i Järnas målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt objekt. Vår målsättning är att namnet Din byggare i Järna skall förknippas med hög kvalitet. Det uppnås bäst genom att vi och ni som kunder ha samma målbild av projektet. Vi ställer även höga krav på det arbete vi utför, de samarbetspartners och underleverantörer vi anlitar och på det material som används. Detta för att du som kund ska bli nöjd.

I vårt arbete använder vi rådande byggteknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav och branschkrav. Kompetent personal samt egenkontroller säkrar ett professionellt utförande under hela processen fram till slutkontrollen. I våra uppdrag fungerar vi som en projektledare  tillsammans med andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad byggnation i rätt tid rätt kostnad och till rätt utförande.

Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Våra uppdrag genomförs så att de kan utgöra framtida referensuppdrag.

 

 • I våra anbud samt i utförandet erbjuda kunden rätt kvalitet till rätt kostnad.  Vårt långsiktiga åtagande vad gäller kvalitet och kostnad ska ge kunden en så låg totalkostnad som möjligt för produktionen över hela dess livslängd
 • Stödja, råda och informera såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
 • Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
 • Hålla utlovade färdigställandetider.
 • Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.
 • Använda bästa möjliga material vad avser hållfasthet, hållbarhet, pris, utseende och miljöpåverkan
 • Samarbeta med entreprenörer vars arbete och slutprodukter håller samma höga kvalitet som vårt eget
 • Kundnöjdhet i form av att varje slutfört projekt blir en god referens för fortsatta affärer med kunden
 • Alltid erbjuda kundanpassade lösningar.

 

 

Miljöpolicy

Din Byggare i Järna vill främja för god miljöpåverkan så långt det är möjligt. Detta innebär att Din Byggare i Järna strävar efter att:

 

 • Vi skall medverka till hushållning med resurser samt använda oss av material och metoder som är skonsamma mot människor och miljö.
 • Vi skall minska våra avfallsmängder och begränsa material- och energiuttaget så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
 • Verka för en god stads- och boendemiljö, uppföra sunda byggnader i rätt kvalitet fritt från främmande och skadliga ämnen.
 • Använda oss av leverantörer, underentreprenörer och konsulter som lever upp till samma miljökrav som vi ställer på oss själva.
 • Verka för källsortering av byggrestprodukter i första hand för återanvändning och i andra hand för återvinning.
 • Särskilja och omhänderta restprodukter och avfall som är skadliga för människor eller miljö.
 • Uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen.
 • Inköp i första hand sker genom lokala återförsäljare.
 • Gällande lagar och normer skall uppfyllas.